11 Máj

5 ROKOV ZÁRUKA - CFMOTO

5 ROKOV ZÁRUKA - CFMOTO
ŠTVORKOLKY ATV, UTV A SSV CFMOTO

FYZICKÉ OSOBY (spotrebiteľ, nepodnikateľ)
Štandardná záručná lehota:
24 mesiacov bez obmedzenia najazdených kilometrov.
Bezplatná rozšírená záruka pre prvého majiteľa: 60 mesiacov alebo do najazdenia 10 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

FYZICKÁ/PRÁVNICKÁ OSOBA s IČO (podnikateľ)
Štandardná záručná lehota:
24 mesiacov bez obmedzenia najazdených kilometrov.
Bezplatná rozšírená záruka pre prvého majiteľa: 60 mesiacov alebo do najazdenia 10 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

MOTOCYKLE CFMOTO

FYZICKÉ OSOBY (spotrebiteľ, nepodnikateľ)
Štandardná záručná lehota:
24 mesiacov bez obmedzenia najazdených kilometrov.
Bezplatná rozšírená záruka pre prvého majiteľa: 60 mesiacov alebo do najazdenia 40 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

FYZICKÁ/PRÁVNICKÁ OSOBA s IČO (podnikateľ)
Štandardná záručná lehota:
24 mesiacov bez obmedzenia najazdených kilometrov.
Bezplatná rozšírená záruka pre prvého majiteľa: 60 mesiacov alebo do najazdenia 40 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

PODMIENKY A PRAVIDLÁ NA SPLNENIE ŠTANDARDNEJ ZÁRUKY

1. Záruka je poskytovaná iba na vozidlá zakúpené v predajnej sieti Journeyman CZ s.r.o (zoznam predajcov tu )

2. Záruku je možné uplatniť iba v stanovenej záručnej lehote v spoločnosti Journeyman CZ s.r.o alebo u autorizovaného predajcu CFMOTO.

3. Záruku uplatnite bezodkladne po zistení poruchy.

4. Podmienkou uplatnenia záruky je splnenie predpísaného, ​​plnohodnotného záručného servisu v autorizovanej sieti servisov CFMOTO v ČR a SR.

5. Zákazník sa zaväzuje, že všetky opravy a úpravy stroja počas záručnej lehoty budú vykonávané iba v autorizovanom servise CFMOTO.

6. Pri uplatňovaní záruky je nutné predložiť všetky potrebné doklady vrátane tejto knižky. (Teda faktúru a túto knižku, ktorá dokladuje povinnú servisnú starostlivosť o toto vozidlo.)

7. Oprávnenosť záručnej opravy posúdi autorizovaný predajca CFMOTO.

8. Vozidlo musí byť používané v súlade so všetkými odsekmi príslušného užívateľského manuálu, ktorý dostanete od svojho predajcu buď vo formáte PDF alebo vytlačený. Oba formáty sú považované za platné.

9. Vo vozidle boli používané len predpísané pohonné hmoty a mazivá v predpísanom množstve.

10. Vozidlo nebolo používané na komerčné účely, pretekanie alebo agresívnemu štýlu jazdy.

11. Na vozidle nesmú byť akékoľvek neoprávnené úpravy a zásahy, ktoré neboli schválené výrobcom alebo spoločnosťou Journeyman CZ s.r.o

12. Na vozidle nebol vykonaný žiadny servisný zásah okrem autorizovaného servisu.

13. Záruka zaniká, pokiaľ bol počas záručnej lehoty prekročený pravidelný servisný interval predpísaný v kilometroch a mesiacoch.

14. Záruka zaniká, pokiaľ bolo na vozidle zistené, že došlo k pozmeneniu či poškodeniu identifikačných údajov – VIN kódu, výrobných čísel a pod.

15. Záruka zaniká, pokiaľ sa údaje v dokladoch nezhodujú s údajmi na vozidle.


ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

1. Bežné opotrebenie spotrebných dielov: pneumatiky, filtre, mazivá, sviečky, žiarovky, akumulátor, brzdové doštičky, spojka a jej obloženie, remene, reťazové sady, čapy, kĺby a podobne…

2. Opotrebenie súčiastok a náplní, ktorých fyzická životnosť je kratšia ako doba trvania záručnej lehoty. (Upozornenie: V prípade nepoužívania vozidla po dobu 14 a viac dní je nutné dobiť akumulátor zodpovedajúci nabíjačkou, inak jeho napätie môže klesnúť pod stanovenú hodnotu a dôjde k jeho nenávratnému poškodeniu.)

3. Škody vzniknuté v dôsledku nedostatočnej starostlivosti o vozidlo.

4. Škody spôsobené nehodou alebo pádom, ktoré vznikli okamžite alebo neskôr ako dôsledok týchto udalostí.

5. Škody spôsobené kozmetickými a čistiacimi prípravkami a umývaním vysokým tlakom vody.

6. Škody spôsobené odlúpnutím farby pôsobením odlietajúcich kameňov, konárov a podobne.

7. Dlhodobú farebnú stálosť plastových a lakovaných dielov zaťažovaných UV žiarením.

8. Prirodzené zvuky a vibrácie motora, ktoré nemajú vplyv na funkciu, prevádzku alebo životnosť stroja.

9. Škody na stroji vzniknuté v dôsledku zlého zábehu, nevhodnej prepravy alebo nesprávneho uskladnenia predovšetkým v zimnom období.


PODMIENKY A PRAVIDLÁ PRE SPLNENIE ROZŠÍRENEJ ZÁRUKY

V rámci rozšírenej záruky, nad rámec lehoty stanovenej zákonom pre spotrebiteľa (24 mesiacov), má kupujúci spotrebiteľ právo:

• uplatniť iba a výlučne práva z chýb určené podmienkami tejto záručnej knižky

• na opravu závady, nie na vrátenie stroja pri jej opakovaní.

1. Záruka je poskytovaná iba na vozidlá zakúpené v predajnej sieti Journeyman CZ s.r.o 

2. Záruku je možné uplatniť iba v stanovenej záručnej lehote v spoločnosti Journeyman CZ s.r.o alebo u autorizovaného predajcu CFMOTO.

3. Záruku uplatnite bezodkladne po zistení poruchy.

4. Podmienkou uplatnenia záruky je splnenie predpísaného, ​​plnohodnotného záručného servisu v autorizovanej sieti servisov CFMOTO v ČR a SR.

5. Zákazník sa zaväzuje, že všetky opravy a úpravy stroja počas záručnej lehoty budú vykonávané iba v autorizovanom servise CFMOTO.

6. Pri uplatňovaní záruky je nutné predložiť všetky potrebné doklady vrátane tejto knižky. (Teda faktúru a túto knižku, ktorá dokladuje povinnú servisnú starostlivosť o toto vozidlo a originál alebo fotografiu osvedčenia o registrácii vozidla.)

7. Oprávnenosť záručnej opravy posúdi autorizovaný predajca CFMOTO.

8. Vozidlo musí byť používané v súlade so všetkými odsekmi príslušného užívateľského manuálu, ktorý dostanete od svojho predajcu buď vo formáte PDF alebo vytlačený. Oba formáty sú považované za platné.

9. Vo vozidle boli používané len predpísané pohonné hmoty a mazivá v predpísanom množstve.

10. Vozidlo nebolo používané na komerčné účely, v požičovniach, auto/moto školách, pri kaskadérskych kurzoch, na pretekanie a súťaženie alebo agresívnemu štýlu jazdy.

11. Na vozidle nesmú byť akékoľvek neoprávnené úpravy a zásahy, ktoré neboli schválené výrobcom alebo spoločnosťou Journeyman CZ s.r.o

12. Na vozidle nebol vykonaný žiadny servisný zásah okrem autorizovaného servisu.

13. Záruka zaniká, pokiaľ bol počas záručnej lehoty prekročený pravidelný servisný interval predpísaný v kilometroch a mesiacoch.

14. Záruka zaniká, pokiaľ bolo na vozidle zistené, že došlo k pozmeneniu či poškodeniu identifikačných údajov – VIN kódu, výrobných čísel a pod.

15. Záruka zaniká, pokiaľ sa údaje v dokladoch nezhodujú s údajmi na vozidle.


ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

1. Bežné opotrebenie spotrebných dielov: pneumatiky, filtre, mazivá, sviečky, žiarovky, akumulátor, brzdové doštičky, spojka a jej obloženie, remene, reťazové sady a podobne…

2. Opotrebenie súčiastok a náplní, ktorých fyzická životnosť je kratšia ako doba trvania záručnej lehoty. (Upozornenie: V prípade nepoužívania vozidla po dobu 14 a viac dní je nutné dobiť akumulátor zodpovedajúci nabíjačkou, inak jeho napätie môže klesnúť pod stanovenú hodnotu a dôjde k jeho nenávratnému poškodeniu.)

3. Škody vzniknuté v dôsledku nedostatočnej starostlivosti o vozidlo.

4. Škody spôsobené nehodou alebo pádom, ktoré vznikli okamžite alebo neskôr ako dôsledok týchto udalostí.

5. Škody spôsobené kozmetickými a čistiacimi prípravkami a umývaním vysokým tlakom vody.

6. Škody spôsobené odlúpnutím farby pôsobením odlietajúcich kameňov, konárov a podobne.

7. Dlhodobú farebnú stálosť plastových a lakovaných dielov zaťažovaných UV žiarením.

8. Prirodzené zvuky a vibrácie motora, ktoré nemajú vplyv na funkciu, prevádzku alebo životnosť stroja.

9. Škody na stroji vzniknuté v dôsledku zlého zábehu, nevhodnej prepravy alebo nesprávneho uskladnenia predovšetkým v zimnom období.

10. Digitálne displeje, výfuk, LED osvetlenie, plexištít vrátane držiakov, akumulátor, navijak, posilňovač riadenia vrátane riadiacej jednotky, remene, tlmiče.

11. Škody vzniknuté ako priamy dôsledok dodatočných úprav (zvyšovanie výkonu motora, úprava jazdných vlastností stroja a podobne).

12. Príslušenstvo stroja.

13. Stroje servisované v inom než autorizovanom servise CFMOTO v ČR a SR.


UPOZORNENIE: Pri neoprávnenej reklamácii si autorizovaný servis alebo spoločnosť Journeyman CZ s.r.o vyhradzujú plné právo na úhradu všetkých nákladov spojených nielen s odstránením poruchy, ale aj s jej posúdením.

Hoci záručné opravy vykonávajú všetci autorizovaní predajcovia CFMOTO V SR a ČR, môže byť rozsah prác limitovaný. Odporúčame Vám si vopred overiť, či je danú opravu vybraný autorizovaný predajca CFMOTO oprávnený riešiť.